Thông báo số 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ QUYỀN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Số:        /TB–THPTTP                                                                                   Đà Nẵng, ngày      tháng 8  năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Ngày tựu trường, khai giảng năm học 2019-2020

  1. Ngày tựu trường
    –  Thứ 6, ngày 30 tháng 8 năm 2019.

+ 08 giờ 00 phút: Học sinh ca chẵn tập trung tại phòng học.

+ 14 giờ 00 phút: Học sinh ca lẻ tập trung tại phòng học.

  1. Khai giảng năm học 2019- 2020

– Thứ 5, ngày 05 tháng 9 năm 2019.

+ 7 giờ: Khai giảng năm học 2019- 2020.

+ 7 giờ 50: Học sinh ca chẵn học tiết thứ 2. Học sinh ca lẻ ra về và học vào buổi chiều.

  1. Thời gian biểu
    a) Ca chẵn: Học văn hóa buổi sáng.

–  Vào lớp tiết 1 lúc  07 giờ 00 phút, tan trường hết tiết 5 lúc 11 giờ 15 phút.

–  Học Thể dục – Quốc phòng vào buổi chiều tiết thứ 2 (13 giờ 35 phút).
        b) Ca lẻ: Học văn hóa buổi chiều.

           –  Vào lớp tiết 1 lúc: 12 giờ 45 phút, tan trường hết tiết 5 lúc 17 giờ 00 phút.

–  Học Thể dục – Quốc phòng vào buổi sáng tiết thứ 1.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

– BGH; TTVP, giáo vụ; bảo vệ;

– Lưu: VT.

 

Trường THPT Ngô Quyền

THỜI GIAN BIỂU

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 201

                      BUỔI

 

TIẾT

SÁNG CHIỀU GHI CHÚ
Tiết 1 7h00′ – 7h45′ 12h45′ – 13h30′
Tiết 2 7h50′ – 8h35′ 13h35′ – 14h20′
Tiết 3 8h50′ – 9h35′ 14h25′ – 15h10′
Tiết 4 9h40′ – 10h25′ 15h25′ – 16h10′
Tiết 5 10h30′ – 11h15′ 16h15′ – 17h00′