BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 /2019

BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 /2019

 I. KẾ HOẠCH TRONG THÁNG 8

  1. Nhiệm vụ trọng tâm

– Chuẩn bị kế hoạch dạy học cho cả 3 khối trong năm 2019- 2020

– Chuẩn bị công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cuộc thi soạn bài giảng điện tử E-learning cấp thành phố.

– Rà soát dụng cụ, hóa chất và đề xuất nhà trường mua sắm phục vụ cho năm học.

– Dự kiến phân công chuyên môn cho bộ môn Hóa và công nghệ 10 lần 1.

  1. Kế hoạch cụ thể

Chuẩn bị 01 chuyên đề/khối để tiến hành dạy thí điểm trong năm học 2019 -2020.

Phân công giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cuộc thi soạn bài giảng điện tử E-learning cấp thành phố.

  1. Phân công nhiệm vụ

  Bồi dưỡng học sinh giỏi:

+ Khối 10: cô Cúc

+ Khối 12: cô Bích Hường

– Hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật: cô Triệu Hải

– Cuộc thi soạn bài giảng điện tử e-learning cấp thành phố: cô Triệu Hải.

– Rà soát dụng cụ, hóa chất đề xuất mua sắm bổ sung: cô Ngọc.

– Chuẩn bị chuyên đề dạy học trong khối 10 và khối 11.

+ Khối 10 – Chuyên đề halogen: cô Cúc, cô Ngọc, cô Ánh Liên.

+ Khối 11 – Chuyên đề sự điện li: cô Thảo, cô Hồng, cô Hải, cô Tiên

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA CÁC TUẦN

THỜI GIAN CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Tuần 1

(từ 1 đến 4)

– Tham gia lớp học Quốc phòng An ninh dành cho cán bộ thuộc đối tượng 4.

– Xem và chấm thi chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa cho học sinh khối 10.

Cả tổ.

 

– Cô Hường + cô Thảo

Tuần 2

(từ 5 đến 11)

– Họp liên tịch. Cô Hường
Tuần 3

(từ 12 đến 18)

– Họp toàn cơ quan.

– Họp tổ.

– Thảo luận dạy học theo chuyên đề đối với khối 10 và 11.

– Thảo luận kế hoạch dạy học trong năm học.

– Dự kiến phân công chuyên  môn lần 1.

Cả tổ

 

 

Tuần 4

(từ 19 đến 25)

– Tham gia lớp học Pháp luật- chính trị hè 2019.

– Tổng hợp và nộp kế hoạch dạy học năm học 2019 – 2020.

– Nộp đề xuất mua sắm trong năm học mới.

– Cả tổ.

 

– Cô Hường.

– Cô Ngọc

Tuần 5

(từ 26 đến 31)

– Họp GVCN các khối.

 

– Nộp bài thu hoạch Pháp luật – chính trị hè 2019

– Cô Cúc, cô Thảo, cô Hồng, cô Tiên, cô Hường.

Cả tổ

 

Trên đây là báo cáo kế hoạch tháng 8 của tổ Hóa học./.

 

Nơi nhận:                      KT. HIỆU TRƯỞNG                               TỔ TRƯỞNG

BGH;                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                       

Lưu: Hồ sơ tổ.                   

 

 

 

                                   Trần Cao Thanh Hải                    Nguyễn Thị Bích Hường

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 /2019

I. KẾ HOẠCH TRONG THÁNG 9

  1. Nhiệm vụ trọng tâm

– Dạy theo thời khóa biểu

– Đăng kí thi đua năm học 2018-2019

– Phân công bồi dưỡng học sinh giỏi

– Hướng dẫn học sinh cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật.

– Soạn giáo án dự thi E-learning.

– Chuẩn bị dụng cụ hóa chất cũng như vệ sinh phòng thực hành hóa học.

  1. Kế hoạch cụ thể

Phân công giảng dạy cho từng giáo viên, lên lịch thao giảng và chọn giảng

–  Lên kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết của môn Hóa trong HK I

– Phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, soạn giáo án dự thi E-learning

  1. Phân công nhiệm vụ

  Bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học: cô Hường

– Soạn giáo án dự thi E-learning: cô Hải

– Hướng dẫn học sinh làm đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật: cô Hải.

– Chuẩn bị dụng cụ hóa chất cũng như vệ sinh phòng thực hành hóa học: cô Ngọc.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA CÁC TUẦN

THỜI GIAN CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Tuần 1

(từ 5 đến 8)

– Khai giảng năm học mới

– Dạy học theo thời khóa biểu

Cả tổ
Tuần 2

(từ 10 đến 15)

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Họp tổ

– Lấy danh sách học sinh bồi dưỡng HSG

– Tiếp tục soạn giáo án E-learning

-Thảo luận đề tài sáng tạo khoa học thành phố.

Cả tổ

 

Cô Hường

Cô Hải

Tuần 3

(từ 17 đến 22)

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Tiến hành làm STKH

– Bồi dưỡng HSG

Cả tổ

Cô Hải

Cô Hường

Tuần 4

(từ 24 đến 29)

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Họp tổ

– Bồi dưỡng HSG

Cả tổ

 

Cô Hường

 

Trên đây là báo cáo kế hoạch tháng 9 của tổ Hóa học./.

 

Nơi nhận:                      KT. HIỆU TRƯỞNG                         TỔ TRƯỞNG

BGH;                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                       

Lưu: Hồ sơ tổ.                   

 

 

 

                                 Trần Cao Thanh Hải                              Nguyễn Thị Bích Hường