Sơ kết tháng 8 và triển khai kế hoạch tháng  9  của tổ Lịch sử

BÁO CÁO

Sơ kết tháng 8 và triển khai kế hoạch tháng  9  của tổ Lịch sử

I. SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TRONG THÁNG 8

  1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

          – Họp cơ quan đầu năm học

– Ra đề thi lên lớp

– Chấm thi lên lớp

– Họp phân công chuyên môn

– Học chính trị pháp luật

– Phân công nhiệm vụ năm học

– Thực hiện các kế hoạch có liên quan năm học

– Đại hội công đoàn       

II. Những điều cần điều chỉnh và rút kinh nghiệm

Nộp một số kế hoạch chưa kịp thời và còn nhắc nhỡ nhiều các thành viên trong tổ

  1. KẾ HOẠCH TRONG THÁNG 9
  2. Nhiệm vụ trọng tâm

          – Khai giảng năm học mới

– Thực hiện các kế hoạch chuyên môn

– Phân công chuyên môn

– Phân công nhiệm vụ năm học

– Thực hiện bồi dưỡng HSG

  1. Kế hoạch cụ thể

          – Đăng kí 2 công việc, KH tự bồi dưỡng

– Thiết kế bài giảng E –learning

– Hội nghi CCVC cấp tổ và trường

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Lập danh sách đội tuyển HSG, lịch bồi dưỡng

– Lên kế hoạch thao giảng, chọn giảng, dự giờ

– Họp cơ quan, họp GVCN

– Họp PHHS đầu năm học

– Họp tổ chuyên môn

  1. Phân công nhiệm vụ

– Elearning: thầy Vinh

– Bồi dưỡng HSG: thầy Vinh

-Sáng kiến kinh nghiệm : Cô Thúy

– Thi đồ dùng dạy: C. Thủy, cô Thúyd

– Các hoạt động khác: toàn tổ và GV được phân công

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA CÁC TUẦN

THỜI GIAN CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Tuần 1

(từ 2/9 đến7/9 )

– Khai giảng năm học mới

– Lên lớp theo TKB

– Thực hiện các kế hoạch

Toàn tổ
Tuần 2

(từ 9/9 đến14/9)

– Lên lớp theo TKB

– Thực hiện các kế hoạch

– Lập danh sách và bồi dưỡng HSG

Toàn tổ

 

– Gv được phân công

Tuần 3

(từ 16/9 đến 21/9)

– Lên lớp theo TKB

– Thực hiện các kế hoạch

– Hội nghị CBCCVC cấp tổ

– Bồi dưỡng HSG

Toàn tổ

 

– Gv được phân công

Tuần 4

(từ23/9  đến 30/9)

– Lên lớp theo TKB

– Thực hiện các kế hoạch

– Hội nghị CBCCVC cấp tổ

– Bồi dưỡng HSG

Toàn tổ

 

– Gv được phân công

Trên đây là báo cáo sơ kết tháng 8 và triển khai kế hoạch tháng 9  của tổ Lịch sử/.

 

Nơi nhận:                      KT. HIỆU TRƯỞNG                                  TỔ TRƯỞNG

BGH;                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                       

Lưu: Hồ sơ tổ.                  

                                                                                                      Nguyễn Thị Thủy