THÔNG BÁO SỐ 5 Ngày tựu trường, khai giảng năm học 2019-2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     NGÔ QUYỀN
  Số:        /TB–THPTTP                                         Đà Nẵng, ngày      tháng 8  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO SỐ 5

Ngày tựu trường, khai giảng năm học 2019-2020


1. Ngày tựu trường
          –  Thứ 6, ngày 30 tháng 8 năm 2019.

+ 08 giờ 00 phút: Học sinh ca chẵn tập trung tại phòng học.

+ 14 giờ 00 phút: Học sinh ca lẻ tập trung tại phòng học.

          2. Khai giảng năm học 2019- 2020

– Thứ 5, ngày 05 tháng 9 năm 2019.

+ 7 giờ: Khai giảng năm học 2019- 2020.

+ 7 giờ 50: Học sinh ca chẵn học tiết thứ 2. Học sinh ca lẻ ra về và học vào buổi chiều.

          3. Thời gian biểu

          a) Ca chẵn: Học văn hóa buổi sáng.

– Vào lớp tiết 1 lúc  07 giờ 00 phút, tan trường hết tiết 5 lúc 11 giờ 15 phút.

– Học Thể dục – Quốc phòng vào buổi chiều tiết thứ 2 (13 giờ 35 phút).

          b) Ca lẻ: Học văn hóa buổi chiều.

          – Vào lớp tiết 1 lúc: 12 giờ 45 phút, tan trường hết tiết 5 lúc 17 giờ 00 phút.

– Học Thể dục – Quốc phòng vào buổi sáng tiết thứ 1.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

– BGH; TTVP, giáo vụ; bảo vệ;

– Lưu: VT.

 

            Trường THPT Ngô Quyền

THỜI GIAN BIỂU

 

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2019

 

                      BUỔI

 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

Tiết 1

7h00′ – 7h45′

12h45′ – 13h30′

 

Tiết 2

7h50′ – 8h35′

13h35′ – 14h20′

 

Tiết 3

8h50′ – 9h35′

14h25′ – 15h10′

 

Tiết 4

9h40′ – 10h25′

15h25′ – 16h10′

 

Tiết 5

10h30′ – 11h15′

16h15′ – 17h00′